Ενδιαφέρει τους υποψήφιους/ες για την

Πυροσβεστική Ακαδημία

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/06/2020 οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και εκτυπώνουν ΜΟΝΟΝ το αποδεικτικό ηλεκτρονικής παραλαβής εις διπλούν (ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ).
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/06/2020 ΑΠΟ 08.00 ΩΣ 16.00 (& ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) [& μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης] παρουσιάζονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, (δηλαδή στα γραφεία της Πυροσβεστικής στην Καρδίτσα, Β. Γρίβα τέρμα, τηλ. 2441071255), όπου γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων τους, μέτρηση του αναστήματος & έλεγχος της ημερομηνίας γέννησης.
  • Λόγω των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης της COVID-19 οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή, στα τηλέφωνα 2441071255 και 2441022222, για να κανονίσουν το ραντεβού προσέλευσης. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Επίσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος των συνοδών στο χώρο παραλαβής των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 29031 Φ.300.1/22 Μαΐου 2020 – Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021:

Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥΝ και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος ή της ηλικίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, από Τρίτη 09/06/2020 έως και την Πέμπτη 11/06/2020, από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, που ορίζεται στο Κεφάλαιο V της παρούσας προκήρυξης με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία στην Κηφισιά Αττικής. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ηλικίας και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

Έργο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών

Συγκροτείται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, αποτελούμενη από Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων. Η Επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ηλικίας ή του αναστήματος του υποψηφίου. Για την εξακρίβωση του αναστήματος του υποψηφίου προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις (χωρίς υποδήματα) σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται, όχι όμως πέραν της 12/06/2020* ημέρα Παρασκευή και αποφαίνεται οριστικά επί της αμφισβητήσεως με σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια προβαίνει στις λοιπές ενέργειες των Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών ΔΙΠΥΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδεικτική και όχι δεσμευτική η Αίτηση – Δήλωση για τις ένστολες επιλογές

Ενδεικτική και όχι δεσμευτική η Αίτηση Δήλωση για Πανελλαδικές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Δείκτης Μάζας Σώματος για τους υποψήφιους παραγωγικών σχολών