Για τους υποψήφιους/ες των ΕΠΑ.Λ.

Υποψήφιοι/ες των ΕΠΑ.Λ. για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΛ οι οποίοι με τα αποτελέσματα στις 12-6-2020 παίρνουν απολυτήριο αλλά όχι πτυχίο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/66793 /Α5/02 – 06- 2020 (ΑΔΑ: 9ΨΩ946ΜΤΛΗ-ΟΡΦ) εγκύκλιο «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020» πρέπει να γνωρίζουν ότι:

«Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα  είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/53112/Δ4/8-4-2020 (ΦΕΚ 1766 Β’), μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων του Ιουνίου 2020. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη».