Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων

Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων