Προσβάσιμο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί και Γονείς,

Το Επιστημονικό Προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας προτείνει την αξιοποίηση του Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού «Σχεδιάζω για όλους». Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και υποστήριξη.

Ακολουθείστε το σύνδεσμο: : http://prosvasimo.iep.edu.gr/el

 για να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. – Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό «Σχεδιάζω για όλους».

Μερικές πληροφορίες για το υλικό:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποίησε την ανάπτυξη  Προσβάσιμου  -για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και χρήση του συγκεκριμένου υλικού από μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.

Το Έργο απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν τις εξής ειδικές μαθησιακές ανάγκες:

  • Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)
  • Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
  • Κινητικά προβλήματα
  • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που είναι αναρτημένο και διαθέσιμο δωρεάν, αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής στο δύσκολο έργο τους. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες  ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με δυνατότητα εφαρμογής και χρήσης του σε όλους τους μαθητές/τριες. Η ταξινόμηση του υλικού με βάση το είδος της αναπηρίας γίνεται για πρακτικούς κυρίως λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το κάθε διακριτό εκπαιδευτικό λογισμικό ή υλικό απευθύνεται μόνο σε μια ομάδα-στόχο μαθητών και χωρίς να αποτελεί κριτήριο για μονοδιάστατη χρήση του υλικού. Προτείνεται η ευέλικτη αξιοποίησή του για όλους τους μαθητές/τριες με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,  την παιδαγωγική αξιολόγηση και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους διδακτικούς στόχους που ο κάθε εκπαιδευτικός ορίζει για τους μαθητές/τριές του.

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el