Αρχική

 

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του

Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καρδίτσας.

 

Προσεχείς Δραστηριότητες:

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προγράμματα Σπουδών, Επαγγελματικές Προοπτικές, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Διαδικτυακά: 1- 5 Φεβρουαρίου 2021, ώρες: 09.00 – 14.00

Περισσότερα: https://www.auth.gr/news/events/28629?fbclid=IwAR0_Uemwosw4FvCKL55DLHjh5RL6DT-Yw-NRDK5TT4XZyuWIjF0Q5iWjH4E

 

    Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο για τον άξονα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τον άξονα Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. θα ενημερώνει και θα εμπλουτίζει την παρούσα ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το αντίστοιχο προσωπικό του Κ.ΕΣ.Υ. ως εξής:

 • Για ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα τηλέφωνα: 2441079891 και 2441079892 και υποβάλλουν το αίτημά τους στο mail@kesy.kar.sch.gr
 • Για υποστήριξη στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα τηλέφωνα: 2441354525 και 2441354524 και υποβάλλουν το αίτημά τους στο kesypkar@sch.gr

Επίσης, και για τους δυο άξονες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο χώρος που στεγάζεται ο τομέας Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας στην Πλαστήρα 56

είναι και πάλι λειτουργικός.

Τα τηλέφωνά μας λειτουργούν και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας: 2441354525/4.

Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα και Πέμπτη 8.30 π.μ. – 4.οο μ.μ

Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή: 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.     

Εάν η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή, τότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε διαδικτυακά. Μετά από επικοινωνία μαζί σας, θα σας γνωστοποιήσουμε το σχετικό σύνδεσμο.

 

Τι είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – Κ.Ε.Σ.Υ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4547/2018, “αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους .

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους άξονες:

Α) Της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών , της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στους μαθητές/τριες.

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης,

β) ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης στο σχολείο τους,

γ) ύστερα από πρόταση της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η οποία διατυπώνεται μετά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης,

δ) ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά τη γνώμη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η:

α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2. του Νόμου 4547/2018

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν τις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7του Νόμου 4547/2018. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα

Β) Των δράσεων της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν:


  1. Την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στην ενήλικη ζωή και την υποστήριξη αυτών για τη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.
  2. Την οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας.
  3. Την ενημέρωση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, και γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα συστήματα εκπαίδευσης και στις εκάστοτε μεταβολές τους, στις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταλυκειακών και τριτοβάθμιων σχολών, στις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής, στην αναγκαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές, στη χρησιμότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών πριν από τη διαδικασία και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και στη χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιότητας αυτοπληροφόρησης.
  4. Τη διερεύνηση αντιλήψεων, δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ή προκαταλήψεων σχετικά με το φύλο, την κοινωνική ή οικονομική τάξη, το έθνος, τη γλώσσα, την αναπηρία, τη θρησκεία, κ.α., οι οποίες παρεμποδίζουν μια ικανοποιητική για το άτομο εκπαιδευτική και εργασιακή επιλογή.
  5. Τη διοργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών ημερίδων με γενικές και ειδικές θεματικές που αφορούν στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στα ιδιαίτερα ζητήματα των περιοχών των σχολείων, τη συνεργασία με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δήμους, Επιμελητήρια, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, φορείς σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικούς συλλόγους), τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Α.Ε.Ι., σε χώρους εργασίας και τη γνωριμία με παλιά και νέα επαγγέλματα. Τη διοργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων επαγγελματιών και εκπροσώπων επαγγελμάτων στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων.
  6. Την υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
  7. Τη συνδρομή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τι είναι η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και ποιος είναι ο ρόλος της;

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) έχει αρμοδιότητα την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.

Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους.